Phạm Việt Hùng


TS, NCV

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Xác suất thống kê


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A5
Điện thoại: 84 024 37563474 / 106
Email: pgviethung@gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1987
Nơi sinh: Thái Bình

  • Đại học: 2008, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ: 2010, Đại học Paul Sabatier – Toulouse, Pháp.
  • Tiến sĩ: 2013, Đại học Paul Sabatier – Toulouse, Pháp.

Chuyên ngành: Xác suất thống kê
Các vị trí công tác đã qua:

  • 2016: Sau tiến sĩ, VIASM.
  • 2014-2016: Giảng viên, Đại học Sư phạm Hà Nội

Các lĩnh vực quan tâm: quá trình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên, đa thức ngẫu nhiên.

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1 Jürgen Angst, Phạm Việt Hùng, Guillaume Poly, Universality of the nodal length of bivariate random trigonometric polynomials, Transactions of the American Mathematical Society 370 (2018), Pages 8331–8357, SCI(-E); Scopus .
2Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, A Cramér type moderate deviation theorem for the critical Curie-Weiss model, Electronic Communications in Probability, 22 (2017), 12 pp, SCI(-E); Scopus.
3Phạm Việt Hùng, Quantitative Central Limit Theorems of Spherical Sojourn Times of Isotropic Gaussian Fields, Acta Mathematica Vietnamica, 42(2017), 637-651, (Scopus).
4 J-M. Azais, Phạm Việt Hùng, The asymptotic formula for the tail of the maximum of smooth Gaussian fields on non locally convex sets, Stochastic Processes and their Applications 126 (2016), 1385-1411.
5J-M. Azais, Phạm Việt Hùng, The record method for two and three dimensional parameters random fields, ALEA, Lat. Am. J. Probab. Math. Stat. 11 (1), 161-183 (2014).
6Phạm Việt Hùng, On the rate of convergence for central limit theorems of sojourn times of Gaussian fields, Stochastic Processes and their Applications 123 (2013), 2158-2174.
Tiền ấn phẩm
1Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, Persistence probability for random Weyl polynomials, arXiv:1710.01090.