Phạm Việt Hùng


TS, NCV

Phòng Xác suất và thống kê
Hướng nghiên cứu: Xác suất thống kê


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 114, Nhà A5
Điện thoại: 84 024 37563474 / 114
Email: pgviethung@gmail.com

Lý lịch khoa học

Nơi sinh: Thái Bình

  • Đại học: 2008, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ: 2010, Đại học Paul Sabatier – Toulouse, Pháp.
  • Tiến sĩ: 2013, Đại học Paul Sabatier – Toulouse, Pháp.

Chuyên ngành: Xác suất thống kê
Các vị trí công tác đã qua:

  • 2016: Sau tiến sĩ, VIASM.
  • 2014-2016: Giảng viên, Đại học Sư phạm Hà Nội

Các lĩnh vực quan tâm: quá trình ngẫu nhiên, giải tích ngẫu nhiên, đa thức ngẫu nhiên.

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH

Danh sách trong Mathscinet

Danh sách gần đây
1Phạm Việt Hùng, Conjunction Probability of Smooth Centered Gaussian Processes, Acta Mathematica Vietnamica 45 (2020), 865-874, Scopus.
2Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, Manh Hong Duong, Persistence probability of a random polynomial arising from evolution game theory, Journal of Applied Probability, 56 (2019), 870-890, SCI(-E), Scopus.
3Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, Persistence probability of random Weyl polynomials, Journal of Statistical Physics, 176 (2019), 262-277, (SCI(-E), Scopus.
4 Jürgen Angst, Phạm Việt Hùng, Guillaume Poly, Universality of the nodal length of bivariate random trigonometric polynomials, Transactions of the American Mathematical Society 370 (2018), Pages 8331–8357, SCI(-E); Scopus .
5Cấn Văn Hảo, Phạm Việt Hùng, A Cramér type moderate deviation theorem for the critical Curie-Weiss model, Electronic Communications in Probability, 22 (2017), 12 pp, SCI(-E); Scopus.
6Phạm Việt Hùng, Quantitative Central Limit Theorems of Spherical Sojourn Times of Isotropic Gaussian Fields, Acta Mathematica Vietnamica, 42(2017), 637-651, (Scopus).
7 J-M. Azais, Phạm Việt Hùng, The asymptotic formula for the tail of the maximum of smooth Gaussian fields on non locally convex sets, Stochastic Processes and their Applications 126 (2016), 1385-1411.
8J-M. Azais, Phạm Việt Hùng, The record method for two and three dimensional parameters random fields, ALEA, Lat. Am. J. Probab. Math. Stat. 11 (1), 161-183 (2014).
9Phạm Việt Hùng, On the rate of convergence for central limit theorems of sojourn times of Gaussian fields, Stochastic Processes and their Applications 123 (2013), 2158-2174.
Tiền ấn phẩm
1IMH20221202, Nguyen Chi Dzung, Phạm Việt Hùng, Nonuniform Berry-Esseen bound for self-normalized series.
2IMH20211112, Phạm Việt Hùng, Asymptotic formula for the conjunction probability of smooth stationary Gaussian fields.
3IMH2021111, Phạm Việt Hùng, Upper bound for conjunction probability of two-dimensional Gaussian fields.
4IMH20210204, Cấn Văn Hảo, Manh Hong Duong, Phạm Việt Hùng, On the expected number of real roots of random polynomials arising from evolutionary game theory