Đỗ Thái Dương


TS

Phòng Giải tích toán học
Hướng nghiên cứu: Giải tích phức


Liên hệ
Phòng làm việc: Phòng 106, Nhà A6, Viện Toán học
Điện thoại: 024 37563474 (ext 106)
Email: duongdothai.vn@gmail.com

Lý lịch khoa học

Năm sinh: 1994

Nơi sinh: Hải Dương

  • Đại học: 2012-2016, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam

Chuyên ngành: Sư phạm Toán

Các lĩnh vực quan tâm: Giải tích phức

Danh sách gần đây
1Đỗ Thái Dương, Nguyễn Văn Thiện, On the weighted m−energy classes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 519 (2023), 126820, (SCI-E, Scopus).
2Nguyen Quang Dieu, Đỗ Thái Dương, Decay near boundary of volume of sublevel sets of m-subharmonic functions, Indagationes Mathematicae 33 (2022) 357–371, (SCI-E, Scopus).
3Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Some remarks on the Cegrell class F, Annales Polonici Mathematici, Vol 125, no 1, 13-24 (2020), (SCI-E), Scopus.
4Đỗ Hoàng Sơn, Đỗ Thái Dương, Phạm Hoàng Hiệp, Complex Monge-Ampère Equation in Strictly Pseudoconvex Domains. Acta Mathematica Vietnamica, 45 (2020), no 1, 93–101, Scopus.
5Đỗ Thái Dương, A Comparison Theorem for Subharmonic Functions, Results in Mathematics, 2019, 74:176, SCI(-E), Scopus.
Tiền ấn phẩm
1IMH20221103, Đỗ Thái Dương, Nguyễn Văn Thiện, On the weighted m-energy classes, to appear in Journal of Mathematical Analysis and Applications.