Cán bộ nghiên cứu

Cán bộ biên chế, hợp đồng
Cán bộ Thông tin
Tạ Thị Hoài An GS. TSKH. NCVCC
Email: tthan AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Algebraic Number Theory, Nevanlinna Theory, Algebraic geometry
Phòng chuyên môn: Phòng Lý thuyết số
Đoàn Trung Cường PGS. TS. NCVCC
Email: dtcuong AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán
Phòng chuyên môn: Phòng Đại số
Nguyễn Đình Công GS. TSKH. NCVCC
Email: ndcong AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực, phương trình vi phân thường, phương trình vi phân ngẫu nhiên
Phòng chuyên môn: Phòng Xác suất và thống kê
Phan Thị Hà Dương PGS. TSKH. NCVCC
Email: phanhaduong AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực rời rạc, tổ hợp đếm, thuật toán, mạng phức tạp
Phòng chuyên môn: Phòng Cơ sở toán học của tin học
Phùng Hồ Hải GS. TSKH. NCVCC
Email: phung AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số, nhóm lượng tử, các phạm trù monoid
Phòng chuyên môn: Phòng Lý thuyết số
Đinh Nho Hào GS. TSKH. NCVCC.
Email: hao AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Bài toán ngược và bài toán đặt không chỉnh
Phòng chuyên môn: Phòng Phương trình vi phân
Phạm Hoàng Hiệp GS. TSKH. NCVCC.
Email: phhiep AT math.ac.vn, phhiepvn AT gmail.com
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết đa thế vị, Giải tích và hình học phức
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích toán học
Lê Tuấn Hoa GS. TSKH. NCVCC
Email: lthoa AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán
Phòng chuyên môn: Phòng Đại số
Vũ Thế Khôi PGS. TS. NCVCC
Email: vtkhoi AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Bất biến Chern-Simons, đa tạp đặc trưng của các nhóm cơ bản
Phòng chuyên môn: Phòng Hình học và tô-pô
Hoàng Xuân Phú GS. TSKH. NCVCC
Email: hxphu AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Tối ưu, điều khiển tối ưu, giải tích số và tính toán khoa học, giải tích hàm
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Đoàn Thái Sơn GS. TSKH. NCVCC
Email: dtson AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực tất định và ngẫu nhiên
Phòng chuyên môn: Phòng Xác suất và thống kê
Nguyễn Quốc Thắng GS. TS. NCVCC
Email: nqthang AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Số học, hình học của nhóm đại số
Phòng chuyên môn: Phòng Lý thuyết số
Hoàng Lê Trường PGS. TS. NCVCC
Email: hltruong AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán
Phòng chuyên môn: Phòng Đại số
Nguyễn Minh Trí GS. TSKH. NCVCC
Email: triminh AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Phương trình đạo hàm riêng; Cơ học chất lỏng.
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích toán học
Nguyễn Đông Yên GS. TSKH. NCVCC
Email: ndyen AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Tối ưu, giải tích không trơn, giải tích đa trị, bất đẳng thức biến phân, giải tích số và tính toán khoa học
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Trần Giang Nam PGS. TS. NCV
Email: tgnam AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán
Phòng chuyên môn: Phòng Đại số
Nguyễn Quỳnh Nga TS. NCVC
Email: nqnga AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết khung
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích toán học
Đỗ Hoàng Sơn PGS. TS. NCV
Email: dhson AT math.ac.vn, hoangson.do.vn AT gmail.com
Hướng nghiên cứu: Giải tích phức và Phương trình đạo hàm riêng
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích toán học
Nguyễn Tất Thắng PGS. TS. NCVC
Email: ntthang AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Hình học đại số, tô pô và lý thuyết kỳ dị
Phòng chuyên môn: Phòng Hình học và tô-pô
Lê Xuân Thanh TS. NCVC
Email: lxthanh AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu, bài toán cân bằng
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Đinh Sĩ Tiệp TS. NCVC
Email: dstiep AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Bất đẳng thức Lojasiewicz, tối ưu đa thức, cấu trúc o-tối thiểu, hệ động lực gradient
Phòng chuyên môn: Phòng Hình học và tô-pô
Hồ Minh Toàn TS. NCVC
Email: hmtoan AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số toán tử, Giải tích ma trận, Bài toán Moment.
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích toán học
Trần Nam Trung PGS. TS. NCVC
Email: tntrung AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán
Phòng chuyên môn: Phòng Cơ sở toán học của tin học
Hoàng Thế Tuấn PGS. TS. NCVC
Email: httuan AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Phương trình vi tích phân
Phòng chuyên môn: Phòng Phương trình vi phân
Nguyễn Bích Vân TS. NCVC
Email: nbvan AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số
Phòng chuyên môn: Phòng Đại số
Mai Ngọc Hoàng Anh TS
Email: mnhanh AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Tối ưu đa thức, Hình học nửa đại số và áp dụng
Phòng chuyên môn: Phòng Hình học và tô-pô
Đỗ Thái Dương TS
Email: duongdothai.vn@gmail.com
Hướng nghiên cứu: Giải tích phức
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích toán học
Lưu Hoàng Đức TS. NCV
Email: lhduc AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Xác suất và thống kê
Phòng chuyên môn: Phòng Xác suất và thống kê
Vũ Thị Hướng TS.
Email: vthuong At math.ac.vn, vthuong@hdu.edu.cn
Hướng nghiên cứu: Tối ưu, Điều khiển tối ưu, Toán kinh tế
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyễn Thị Vân Hằng TS
Email: ntvhang AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu, Giải tích lồi, Giải tích biến phân
Phòng chuyên môn: Phòng Tối ưu và điều khiển
Nguyễn Thị Hồng TS
Email: nthong AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Giải tích
Phòng chuyên môn: Phòng Tối ưu và điều khiển
Lương Thái Hưng TS. NCV
Email: lthung AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Phương trình vi phân
Phạm Việt Hùng TS, NCV
Email: pgviethung@gmail.com
Hướng nghiên cứu: Xác suất thống kê
Phòng chuyên môn: Phòng Xác suất và thống kê
Cấn Văn Hảo TS, NCV
Email: cvhao@math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Lí thuyết xác suất và thống kê vật lí
Phòng chuyên môn: Phòng Xác suất và thống kê
Nguyễn Đăng Hợp TS, NCV
Email: ngdhop AT gmail
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán, Đại số đồng điều, Hình học đại số, Tổ hợp
Phòng chuyên môn: Phòng Đại số
Đỗ Duy Hiếu TS
Email:
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Cơ sở toán học của tin học
Ngô Trung Hiếu TS
Email: nthieu AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: automorphic forms, L-functions, quantum modular forms, sieve methods
Phòng chuyên môn: Phòng Lý thuyết số
Phong Thị Thu Huyền TS
Email: ptthuyen AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Tối ưu và Hình học tính toán
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Đào Quang Khải TS. NCV
Email: dqkhai AT math.av.vn
Hướng nghiên cứu: Phương trình vi phân
Phòng chuyên môn: Phòng Phương trình vi phân
Bùi Trọng Kiên TS. NCV
Email: btkien AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Tối ưu và điều khiển
Hà Minh Lam TS. NCV
Email: hmlam AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán, đại số tổ hợp
Phòng chuyên môn: Phòng Đại số
Nguyễn Huyền Mười TS
Email: nhmuoi AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Điều khiển đối với hệ suy biến, và không suy biến
Phòng chuyên môn: Phòng Tối ưu và điều khiển
Đoàn Nhật Minh TS
Email: dnminh AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Hình học hyperbolic, Tôpô hình học
Phòng chuyên môn: Phòng Hình học và tô-pô
Nguyễn Hoàng Thạch TS, NCV
Email: nhthach AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực rời rạc, quá trình ngẫu nhiên
Phòng chuyên môn: Phòng Cơ sở toán học của tin học
Đào Văn Thịnh TS
Email: dvthinh AT math.av.vn
Hướng nghiên cứu: Hình học đại số số học
Phòng chuyên môn: Phòng Lý thuyết số
Nguyễn Năng Thiều TS
Email: nnthieu AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích số và tính toán khoa học
Phạm Văn Trung TS. NCV
Email: pvtrung AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Hệ động lực rời rạc, độ phức tạp tính toán
Phòng chuyên môn: Phòng Cơ sở toán học của tin học
Nguyễn Chu Gia Vượng TS. NCV
Email: ncgvuong AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Các dạng tự đẳng cấu
Phòng chuyên môn: Phòng Lý thuyết số
Lê Hải Yến TS. NCV
Email: lhyenATmath.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Giải tích biến phân, Bài toán tối ưu của hàm hạng
Phòng chuyên môn: Phòng Tối ưu và điều khiển
Giang Trung Hiếu
Email: gthieu AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích toán học
Nguyễn Quang Khải CN
Email: nqkhai AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Lý thuyết số
Nguyễn Văn Quyết ThS
Email: quyetnv.hnucs@gmail.com
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Xác suất và thống kê
Đỗ Minh Thắng CN
Email: dmthang AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Xác suất và thống kê
Đỗ Thị Thùy CN
Email: dtthuy AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Phòng Giải tích số và tính toán khoa học

Cộng tác viên
Cán bộ Thông tin
Phạm Ngọc Ánh Giáo sư (Cộng tác viên)
Email: anh AT renyi.hu
Hướng nghiên cứu: Ring Theory, Semigroup Theory, Category Theory
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Hà Huy Bảng GS. TSKH. NCVCC
Email: hhbang AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Giải tích Fourier, Bất đẳng thức, không gian hàm
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Nguyễn Tự Cường GS. TSKH. NCVCC
Email: ntcuong AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán; Hình học đại số; Lý thuyết kỳ dị
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Kęstutis Česnavičius TS
Email: kestutis.cesnavicius AT math.u-psud.fr
Hướng nghiên cứu: Arithmetic geometry and Algebraic geometry
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Nguyễn Văn Châu PGS. TS. NCVC
Email: nvchau AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Hình học của các ánh xạ đa thức và hệ động lực đa thức
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Nguyễn Việt Dũng PGS. TS. NCVCC
Email: vietdung AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Tôpô và tổ hợp của sắp xếp các siêu phẳng, tôpô của các không gian cấu hình, tôpô đại số
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Đỗ Ngọc Diệp GS. TSKH. NCVCC (Cộng tác viên)
Email: dndiep AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Giải tích điều hòa, hình học không giao hoán, lý thuyết biểu diễn
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Hà Huy Khoái GS. TSKH. NCVCC (Cộng tác viên)
Email: hhkhoai AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Giải tích p-adic, giải tích phức
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Đỗ Văn Lưu GS. TS. NCVCC (Cộng tác viên)
Email: dvluu AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Điều kiện tối ưu và ổn định nghiệm của bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn và bài toán cân bằng vectơ không trơn
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Lê Dũng Mưu GS. TSKH. NCVCC (Cộng tác viên)
Email: ldmuu AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Tối ưu hóa, bất đẳng thức biến phân, các bài toán cân bằng
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Tạ Duy Phượng PGS. TS. NCVCC
Email: tdphuong AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Phương trình vi phân và tích phân
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Vũ Ngọc Phát GS. TSKH. NCVCC
Email: vnphat AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Ổn định và điều khiển hệ động lực
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Hồ Đăng Phúc PGS. TS. NCVCC
Email: hdphuc AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Thống kê ứng dụng
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Nguyễn Khoa Sơn GS. TSKH. NCVCC (Cộng tác viên)
Email: nkson AT math.ac.vn nkson AT vast.vn
Hướng nghiên cứu: Ổn định và điều khiển bền vững
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Hà Huy Tài GS TS (Cộng tác viên)
Email: tai at math dot tulane dot edu
Hướng nghiên cứu: Commutative Algebra, Computational Algebra, Combinatorics, Algebraic Geometry
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Vũ Quang Thanh TS
Email: vuqthanh AT gmail.com
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Ngô Việt Trung GS. TSKH. NCVCC
Email: nvtrung AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Đại số giao hoán và ứng dụng trong hình học đại số
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Ngô Đắc Tuấn PGS. TSKH
Email: ngodac@math.univ-lyon1.fr
Hướng nghiên cứu:
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên
Hà Huy Vui PGS. TSKH. NCVC (Cộng tác viên)
Email: hhvui AT math.ac.vn
Hướng nghiên cứu: Phân thớ milnor toàn cục, định lý dương và ứng dụng trong tối ưu đa thức
Phòng chuyên môn: Cộng tác viên

Công bố khoa học mới