Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 22 Tháng 7 2022
Thứ sáu 22 Tháng 7 2022
09:30 

Bài giảng viện
Hamilton-Jacobi equations -- An introduction and some recent progress in the homogenization theory
Người báo cáo: GS. Trần Vĩnh Hưng, University of Wisconsin Madison

Công bố khoa học mới