Bài giảng viện

Lịch theo ngày

Thứ sáu 15 Tháng 1 2016
Thứ sáu 15 Tháng 1 2016
09:00 

Bài giảng viện
Homotopy invariants of manifolds: from H.Poincaré to nowadays
Người báo cáo: Prof. A.S.Mishchenko, Lomonosov Moscow State University

Công bố khoa học mới