HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

20 Tháng 9 2014

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Nhiễu của các khung
Người báo cáo: Hoàng Thị Thoa

Bài giảng viện
Recollections on the development of mathematics in France in the 1960's
Người báo cáo: Giáo sư Luc Illusie, Universite Paris-Sud

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp thông tin và ứng dụng
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
New weighted inequalities approach to exponential estimates for time-delays systems
Người báo cáo: Lê Văn Hiện

Xê mi na Phương trình vi phân
On stable manifolds for fractional differential equations in high dimensional spaces
Người báo cáo: Hoàng Thế Tuấn

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Tính chất compắc pháp tuyến theo dãy và ứng dụng
Người báo cáo: Vũ Xuân Trường

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp thông tin và ứng dụng (cont.)
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Complex controllability radius of convex processes
Người báo cáo: Nguyễn Khoa Sơn

Xê mi na Hình học đại số
Quasi-coherent sheaves
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Thuật toán xấp xỉ của Li và Klette tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trên mặt đa diện lồi
Người báo cáo: Vũ Ngọc Thuỳ Dương

Xê mi na Xác suất và thống kê
Regular variation of functions and domain of attraction of stable probability measure
Người báo cáo: Nguyễn Chính Tâm

Xê mi na Hình học đại số
Đầy đủ hóa của modules
Người báo cáo: Đặng Thị Thơm

Xê mi na Hình học đại số
Hopf algebra on DVR
Người báo cáo: Nguyễn Huy Hưng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học-Tôpô
Tam Đảo, 26/9-28/9/2014

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học-Tôpô
Tam Đảo, 26/9-28/9/2014

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học-Tôpô
Tam Đảo, 26/9-28/9/2014

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử gộp thông tin và ứng dụng (cont.)
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
Stabilization of large-scale systems with state and control interconnections
Người báo cáo: Nguyễn Trường Thanh

Xê mi na Phương trình vi phân
Tính ổn định nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Xê mi na Hình học đại số
Quasi-coherent sheaves
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

20 Tháng 9 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
26/09/14, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Tôpô
16/03/15, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6, 16-20/3/2015, Hà Nội

Công bố khoa học mới