HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

02 Tháng 12 2015

Hội nghị, hội thảo
The 3rd Franco - Japanese - Vietnamese Symposium on Singularities
Ha Noi, November 30 - December 4, 2015

Hội nghị, hội thảo
The 3rd Franco - Japanese - Vietnamese Symposium on Singularities
Ha Noi, November 30 - December 4, 2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The characteristic vector exponent of the solution of the differential algebraic equations
Người báo cáo: Tạ Duy Phượng

Xemina Nhóm đại số
Căn lũy đơn của một nhóm đại số
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Hình học tính toán
On Chen and Han’s algorithm for finding the shortest paths on polyhedral surfaces
Người báo cáo: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Xêmina Trung tâm đào tạo
Không gian đối ngẫu và định lý Hahn-Banach
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vinh

Hội nghị, hội thảo
The 3rd Franco - Japanese - Vietnamese Symposium on Singularities
Ha Noi, November 30 - December 4, 2015

Hội nghị, hội thảo
The 3rd Franco - Japanese - Vietnamese Symposium on Singularities
Ha Noi, November 30 - December 4, 2015

Xêmina Hình học tính toán
A Short Introduction to the Computational Geometry Algorithms Library (CGAL)
Người báo cáo: Lê Hồng Trang

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Classification of the asymptotic behavior of a stochastic SIR epidemic model
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Diệu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some Hasse principles for algebraic groups
Người báo cáo: Ngô Thị Ngoan

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khung Gabor
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Nga

Xêmina Trung tâm đào tạo
Độ đo Lebesgue trên không gian Euclid hữu hạn chiều
Người báo cáo: Vũ Xuân Trường

Xemina Nhóm đại số
Hệ nghiệm
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Một số loại thuật toán được sử dụng trong việc xây dựng thiết kế tối ưu của các thí nghiệm
Người báo cáo: Nguyễn Kỳ Nam

Xêmina Trung tâm đào tạo
Toán tử compac trên không gian Hilbert
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vinh

Xemina Nhóm đại số
Phân tích Bruhat
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

02 Tháng 12 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
02/12/15, Hội nghị, hội thảo:
The 3rd Franco - Japanese - Vietnamese Symposium on Singularities
29/02/16, Hội nghị, hội thảo:
IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry

Công bố khoa học mới