HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

27 Tháng 11 2014

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Some problem on geometry Algorithms
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Ngát

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử gộp tập mờ trực cảm ngôn ngữ
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương IV “Môđun”
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thúy Nga

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Matrices polynomials and applications in numerical solution of DAEs
Người báo cáo: Bulatov M.

Xêmina Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets III
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Phương trình vi phân
Polynomial stability of fluid flows on exterior domains
Người báo cáo: Nguyễn Thiệu Huy

Xêmina Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets IV
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On upper bounds for the Hilbert coefficients
Người báo cáo: Lê Tuấn Hoa

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Áp dụng tỉ số tốt nhất để xác định bao lồi của tập điểm hữu hạn trong 3D
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina Xác suất và thống kê
Nonlinear time series/ Statistical methods in Quality Control
Người báo cáo: Dương Văn Hòa

Xêmina Hình học đại số
Stratified bundles
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
C.Fefferman’s estimations for double Hilbert transforms
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Properties of stable configurations of the Chip-firing game and extended models
Người báo cáo: Phạm Văn Trung

Xêmina Hình học đại số
Representation of Neron blow-up
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Hình học Giải tích
Hàm lồi/lõm trung bình toán tử
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bài toán lấy quyết định trong môi trường thông tin mờ bức tranh
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Trung tâm đào tạo
Mô đun (2): Định lý Cayley-Hamilton và một số ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thúy Nga

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Hình học Giải tích
Semialgebraic Sard Theorem for Generalized Critical Values
Người báo cáo: Đinh Sĩ Tiệp

Xêmina Phương trình vi phân
Splitting methods for parabolic equations
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Xêmina Hình học đại số
Projective Morphisms
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hà My

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Associated primes of powers of edge ideals and ear decompositions of graphs
Người báo cáo: Hà Minh Lam

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Một số bài toán về cắt nguyên vật liêu
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Hình học đại số
Divisors
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Hình học và tô-pô
Geometric inequalities for submanifolds with bounded mean curvature
Người báo cáo: Keomkyo Seo (Sookmyung Women's University, Korea)

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Weighted Lorentz spaces and Hardy’s Inequalities, I
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Hình học đại số
Tannakian duality
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Quality of computations on a machine: certified evaluation of numerical functions
Người báo cáo: Nicolas Brisebarre (CNRS, LIP, AriC team, ÉNS Lyon)

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Cơ sở dữ liệu mờ bức tranh
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Thảo

Xêmina Trung tâm đào tạo
Vành và Môđun Noether và ứng dụng
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Analytical group in solving integral euqations
Người báo cáo: Hoàng Ngự Huấn

Xêmina Phương trình vi phân
Characteristic systems of Cauchy problems for Monge-Ampere equations
Người báo cáo: Thái Thị Kim Chung

Xêmina Hình học đại số
Projective Morphisms
Người báo cáo: Hoàng Thị Hà My

Xêmina Hình học Giải tích
Semialgebraic Sard Theorem for Generalized Critical Values (cont.)
Người báo cáo: Đinh Sĩ Tiệp

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Associated primes of powers of edge ideals and ear decompositions of graphs (II).
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Một số bài toán về cắt nguyên vật liêu (tiếp theo)
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina Hình học đại số
Stratified bundles
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Hình học đại số
Tannakian duality
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
November 10-21, 2014, Hanoi

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Some problem on geometry Algorithms (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Ngát

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bài toán lấy quyết định trong môi trường thông tin mờ bức tranh (Part 2)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Trung tâm đào tạo
Các định lý Sylow và ứng dụng
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Phương trình vi phân
Characteristic systems of Cauchy problems for Monge-Ampere equations (cont.)
Người báo cáo: Thái Thị Kim Chung

Xêmina Hình học Giải tích
Định lý Sturm về tính nghiệm đa thức
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Hình học đại số
Kaehler Differentials
Người báo cáo: Phan Văn Lộc

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Giới thiệu về phương pháp sinh cột
Người báo cáo: Nguyễn Đức Mạnh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The (higher) topological complexity and hyperplane arrangements
Người báo cáo: Nguyễn Việt Dũng

Xêmina Hình học đại số
Regular singular stratified bdls
Người báo cáo: Hoàng Thị Hà My

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Weighted Lorentz spaces and Hardy’s Inequalities, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Scheme for Data Confidentiality in Cloud-assisted Wireless Body Area Networks
Người báo cáo: Nguyễn Đình Hân

Xêmina Hình học đại số
Tannakian duality
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích
Lý thuyết tập mờ - ứng dụng trong kinh tế và quản trị
Người báo cáo: Lưu Quốc Đạt

27 Tháng 11 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
18/12/14, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014, Tuần Châu, 18-21/12/2014
09/03/15, Hội nghị, hội thảo:
SEAMS School on Combinatorics

Công bố khoa học mới

  • Ngo Thi Ngoan, Nguyễn Quốc Thắng, On some Hasse principle for algebraic groups over global fields, II. Proc. Jap. Acad. Ser. A, 8 (2014), 107 - 112.
  • Nguyễn Quốc Thắng, Dao Phuong Bac, Some topics in geometric invariant theory over non-algebraicaly closed fields, Handbook on Group Actions, vol. II. Inter. Press, 2014, 451 - 477
  • M.V. Bulatov, M.N. Machkhina, Vũ Ngọc Phát, Existence and uniqueness of solutions to integral-algebraic equations  with variable limits of integrations, Communications on Applied Nonlinear Anaysis,  21(2014), 65-76.