HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

14 Tháng 7 2024

Xêmina Giải tích
Hölder continuous solutions to complex Monge-Ampère equations
Speaker: Nguyễn Ngọc Cường (KAIST, Korea)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Plane Cremona transformations of fixed degree and degenerations
Speaker: Prof. Alberto Calabri (University of Ferrara, Italy)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hyperbolic complex hypersurfaces in projective spaces
Speaker: Huỳnh Đình Tuân (Hue University of Education)

Xêmina Hình học đại số
Higher Du Bois and higher rational singularities.
Người trình bày: Võ Anh Đức (Harvard University, USA)

Xêmina Hình học đại số
Moduli of Higgs bundles through effective divisors
Người trình bày: Đinh Quý Dương (MPIM Bonn, Germany)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Representations 3-manifold group, the Chern-Simons function and Floer homology
Speaker: Professor Tomasz Mrowka (Massachusetts Institute of Technology)

14 Tháng 7 2024
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới