Thông tin tuyển dụng

Tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 ngạch Nghiên cứu viên


vien-toan

 

1. Thông báo tuyển viên chức đợt 1 năm 2014 

2. Đơn xin dự tuyển (mẫu số 1)

3. Lý lịch khoa học (mẫu số 2)

4. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức mới tuyển dụng (tham khảo)

5. Hạn nộp hồ sơ, chỉ tiêu tuyển dụng và thời gian thi tuyển cụ thể xem trong thông báo ở mục 1

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới