HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số bất biến của idean thuấn nhất và các vấn đề liên quan
Phú Yên, 16-18/9/2022

Thời gian: 16-18/9/2022

Địa điểm: Phú Yên

Trưởng Ban tổ chức: GS. TSKH Ngô Việt Trung

Mục đích: Nhằm trao đổi các kết quả và các bài toán liên quan đến đề tài Nafosted "Tính chất một số bất biến của idean"

Trở lại