HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số bất biến của idean thuấn nhất và các vấn đề liên quan
Phú Yên, 16-18/9/2022

Thời gian: 16-18/9/2022

Địa điểm: Phú Yên

Trưởng Ban tổ chức: GS. TSKH Ngô Việt Trung

Mục đích: Nhằm trao đổi các kết quả và các bài toán liên quan đến đề tài Nafosted "Tính chất một số bất biến của idean"

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới