HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Ứng dụng của công thức Itô
Người báo cáo: Phó Nhật An (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thời gian: 8h-10h, ngày 27/05/2022

Link zoomhttps://zoom.us/j/9429621394, pass: 123456

Thông tin chi tiết xem tạ đây

Trở lại

Công bố khoa học mới