HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Projected subgradient method for quasiconvex optimization and related problems
Người báo cáo: TS. Lê Hải Yến

Thời gian: 9h, Sáng thứ Ba ngày 10/5/2022

Địa điểm: Phòng 611 (612), nhà A6, Viện Toán học

Link tham dự online: https://meet.google.com/kfk-jzay-pty?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: In this talk, we recall several notions of subgradients for quasiconvex functions and present the projected subgradient method for quasiconvex optimization problems. An extension of this method for quasiconvex equilibrium problems will also be discussed.

Trở lại

Công bố khoa học mới