HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh
Báo cáo viên: Trần Thị Gia Lâm

Thời gian: 9h30 - 11h00, ngày 16/3/ 2022.

Nội dung: Báo cáo tổng quan luận án TS.

Online: https://meet.google.com/esi-huxm-xqg

Trở lại