HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đặc trưng các bất biến của đường cong đơn thức xạ ảnh
Báo cáo viên: Trần Thị Gia Lâm

Thời gian: 9h30 - 11h00, ngày 16/3/ 2022.

Nội dung: Báo cáo tổng quan luận án TS.

Online: https://meet.google.com/esi-huxm-xqg

Trở lại

07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới