HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Chuyển động Brown
Người báo cáo: Trần Bá Hưng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Thời gian: 8h-10h, ngày 11/03/2022

Link zoomhttps://zoom.us/j/9429621394

Pass: 123456

Thông tin chi tiết xem tạ đây

Trở lại

06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới