HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

D-cap modules on rigid analytic spaces
Người báo cáo: Vũ Thị Minh Phương (Université de Poitiers)

Thời gian: 16:30, thứ tư, 9/3/2022

Tóm tắt: In this talk, we will give an introduction to the theory of D-cap modules on rigid analytic spaces which is recently developed by K. Ardakov and S.Wadsley, and explain how it relates to p-adic representation theory. If time permits, we also discuss the equivariant setting.

Hình thức: Online qua google meet, cụ thể https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Trở lại

07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới