HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Perturbed sweeping processes
Người báo cáo: Nguyễn Năng Thiều (Viện Toán học)

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 9/3/2022

Link seminar: meet.google.com/gaq-qqdn-wzh

Tóm tắt báo cáo: In this talk, we will discuss a class of perturbed sweeping processes. Under suitable assumptions, we obtain two solution existence theorems for perturbed sweeping processes with the constraint sets being prox-regular sublevel sets. The results are applied to analyzing the behavior of some concrete mechanical sweeping processes.

Trở lại

06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới