HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Arc space and iterative derivations
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải (Viện Toán học)

Thời gian: 15:00, thứ tư, 15/12/2021

Hình thức: Online qua google meet, https://meet.google.com/yep-kbzk-eao?pli=1&authuser=1

Trở lại

Công bố khoa học mới