HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The stability of the Gagliardo-Nirenberg inequalities
Người báo cáo: Tiến sĩ Nguyễn Văn Hoàng, Đại học FPT

Thời gian: 9h30 ngày 14 tháng 12 năm 2021.

Link seminar: https://meet.google.com/gre-ofgc-oio?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: In this talk, we discuss about the stablitty versions of the sharp Gagliardo-Nirenberg inequalities. The proof is based on the stability version of the sharp Sobolev inequalities on the half spaces and a dimension reduction argument.

Trở lại