HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số phương pháp cơ bản trong nghiên cứu định tính và tối ưu cho phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng phi tuyến
Hà Nội, 1/12/2021

Địa điểm: Viện Toán học, ngày 1 tháng 12 năm 2021.

Thời gian: ngày 1 tháng 12 năm 2021

Người chủ trì: Đào Quang Khải

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: trong khuôn khổ đề tài tài xuất sắc (mã số : IM- VAST01_2020.02), chúng tôi xin đề nghị tổ chức hội thảo này để các thành viên của đề tài và các đồng nghiệp làm cùng hướng nghiên cứu báo cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới : Một số phương pháp cơ bản trong nghiên cứu định tính và tối ưu cho phương trình vi phân thường và phương trình đạo hàm riêng phi tuyến.

Trở lại