HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài giảng: Reductive groups
Người trình bày: GS. Ngô Bảo Châu (Chicago/VIASM)
Thời gian: 09:00-09:50, Friday, 5 November, 2021

Trở lại

Công bố khoa học mới