HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Floer homology ( tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)
Thời gian: 15h, thứ 5, 4/11
Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5.
Tóm tắt: In this talk we will introduce the Floer homology which was used to prove Arnold's conjecture.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới