HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations
Người báo cáo: Do Hoang Son (Hanoi Institute of Mathematics)

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 3/11//2021

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: In this talk, we introduce a comparison principle for parabolic complex Monge-Ampère equations (PMAEs) and use it to prove a result on the existence and uniqueness of viscosity solution to the Cauchy-Dirichlet problem for PMAE.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới