HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Floer homology (tiếp)
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ (Đại học Phenikaa)
Thời gian: 15h, thứ 3, 28/10
Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5.
Tóm tắt: In this talk we will introduce the Floer homology which was used to prove Arnold's conjecture.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới