HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The existence of balanced neighborly polynomials
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Thời gian: 15:00 - 16:00, October 26, 2021

Tham gia bằng Google Meet: meet.google.com/oqm-weaf-cos

Tóm tắt: Inspired by the definition of balanced neighborly spheres, we defined balanced neighborly polynomials and study the existence of these polynomials. The goal of this article is to construct balanced neighborly polynomials of type $(k,k,k,k)$ over any field $K$ for all $k
eq 2$, and show that a balanced neighborly polynomial of type $(2,2,2,2)$ exists if and only if $Char(K)
eq 2$. Besides, we also discuss a relation between balanced neighborly polynomials and balanced neighborly simplicial spheres.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới