HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the Davey-Stewartson system
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

Thời gian: 9h30 ngày 26 tháng 10.

Link seminar: https://meet.google.com/gre-ofgc-oio?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: The Davey-Stewartson system is a two dimensional generalization of the
nonlinear Schroedinger equation and were first derived in the context of water waves. In this talk I will present the results on the Cauchy problem and the solitary waves for the Davey-Stewartson system, the results are obtained by considering the Davey-Stewartson system as a perturbation of a nonlinear Schroedinger equation.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới