HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Resurgence and asymptotic resurgence of sums and fiber products
Người báo cáo: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Thời gian: 15:00 - 16:00, October 12, 2021

Tham gia bằng Google Meet: meet.google.com/oqm-weaf-cos

Tóm tắt: Let $(A,mathfrak m)$ and $(B,mathfrak n)$ be Noetherian standard graded polynomial rings over a field $k$,

Trở lại

Công bố khoa học mới