HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Maslov index
Báo cáo viên: Nguyễn Tất Thắng (Viện Toán học)
Thời gian: 15h, thứ 3, 12/10/2021
Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5 Viện Toán học.
Tóm tắt: Với mỗi Hamilton phụ thuộc thời gian, xác định một phiếm hàm tác động, đó là một phiếm hàm trên không gian các đường cong đóng trong đa tạp symplectic cho trước. Các nghiệm tuần hoàn của Hamilton đó chính là các điểm tới hạn của phiếm hàm tác động. Trong báo cáo này sẽ giới thiệu khái niệm chỉ số Maslov cho các điểm tới hạn đó.

Trở lại