HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the constrained small-time controllability of linear systems
Người báo cáo: Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Thời gian: 9.00-11.00, Thứ 5 ngày 18/3/2021

Địa điểm: Phòng 507 nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: This note presents a necessary and sufficient condition for small-time controllability of a linear system with respect to a cone. This result extends the controllability conditions for linear systems to the case of control and phase constraints.

Trở lại