HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Thời gian: 9h Thứ 5, ngày 11/03/2021

Địa điểm: Phòng 304 nhà A5, Viện Toán học

Tóm tăt: Trong seminar này, chúng tôi sẽ báo cáo tổng quan về luận án. Mục tiêu của báo cáo này là giới thiệu một số kết quả về các vấn đề sau:

  • Bất biến tô-pô của tập các thương cực và số mũ Lojasiewicz gradient của kỳ dị đường cong phẳng phức, tính toán các bất biến đó.
  • Sự tồn tại và ổn định của cận sai số Holder, bất đẳng thức Lojasiewicz toàn cục và mối liên hệ với các giá trị Fedoryuk cùng các giá trị rẽ nhánh tại vô hạn.
  • Sự tồn tại của cận sai số Holder toàn cục và bất đẳng thức gradient cạnh thớ cho hàm định nghĩa được trong các cấu trúc o-tối tiểu

Trở lại