HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Simplicity of Steinberg algebras III
Người báo cáo: Trần Giang Nam

Thời gian: 14h, Thứ 5, Ngày 11/03/2021

Địa điểm: Phòng 304 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Tóm tắt: In this talk, we present criteria for Steinberg algebras of Hausdorff ample groupoids over fields to be simple.

Trở lại