HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Moreau’s sweeping processes and some extensions
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Thiều, Viện Toán học

Thời gian: 9.00 sáng thứ 5 ngày 4/3/2021

Địa điểm: Phòng 507 nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, We will present the concept of Moreau’s sweeping process [1, 2, 5, 3, 4], the solution existence and uniqueness theorems, the catching-up algorithm, some properties of solution and some extensions.

Trở lại

Công bố khoa học mới