HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Simplicity of Steinberg algebras II
Báo cáo viên: Trần Giang Nam
Thời gian: 9:30 Thứ 5, Ngày 25/02/2021
Địa điểm: Phòng 304 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Abstract: In this talk, we present criteria for Steinberg algebras of Hausdorff ample groupoids over fields to be simple.


Trở lại