HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Regularity and depth of squarefree monomial ideals (phần 2)
Người trình bày: Trần Nam Trung ( Viện Toán học)

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 21/01/2021.

 

Địa điểm: Phòng 612, nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: We survey a number of recent studies of the Depth and the Castelnuovo-Mumford regularity of squarefree monomial ideals. Our focus is on bounds and exact values for the depth and the regularity in terms of combinatorial data from associated simplicial complexes and/or hypergraphs

Trở lại

Công bố khoa học mới