HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The algebra of principle parts and a universal property
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Thời gian: 8h, Thứ 4 ngày 2/12/2020

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5 và

Google Meet: https://meet.google.com/rac-kfpd-pxk

Hình thức: online và offline

Trở lại