HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Vấn đề và Tính toán trong Đại số giao hoán
Hà Nội, 23/10/2020

Ban tổ chức: Nguyễn Đăng Hợp, Hà Minh Lam, Trần Nam Trung (Viện Toán học, VAST), Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2).

Tổ chức trong 2 ngày, dự kiến là 23 và 24/10/2020, tại Phòng 612 A6, Viện Toán học. Thay đổi về ngày (nếu có) sẽ được thông báo qua email cho người tham dự sau

Báo cáo mời (đang cập nhật):

  • Lê Xuân Dũng, ĐH Hồng Đức
  • Nguyễn Thu Hằng, ĐH Thái Nguyên
  • Trương Thị Hiền, ĐH Hồng Đức
  • Lê Tuấn Hoa, Viện Toán học và ICRTM
  • Trần Quang Hóa (ĐHSP Huế và VIASM)
  • Đỗ Trọng Hoàng, ĐH Bách khoa Hà Nội
  • Nguyễn Đăng Hợp, Viện Toán học
  • Ngô Việt Trung (Viện Toán học và ICRTM),
  • Trần Nam Trung (Viện Toán học)

Đăng ký tham dự: Gửi email đến ngdhop[*][**], trong đó [*]=@, [**]=gmail.com.

Hội thảo sẽ có mục thảo luận, để khuyến khích sinh viên, học viên thạc sĩ và tiến sĩ đăng ký tham gia trải nghiệm nghiên cứu trong đại số giao hoán. Sau khi hội thảo kết thúc, người tham dự có thể tiếp tục tham gia một chuỗi seminar thảo luận thêm về các vấn đề nghiên cứu nêu ra tại hội thảo.

Trở lại

Công bố khoa học mới