HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Integrating MIP formulations in interface programming (cont.)
Báo cáo viên: Lê Xuân Thành

Thời gian: 14h-16h, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng 606, Nhà A6

Tóm tắt: Tiếp theo báo cáo trước, báo cáo này hướng dẫn quy trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET tích hợp Microsoft Access để lưu trữ và truy xuất dữ liệu phục vụ giải số các mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp, thông qua ví dụ thực hành đối với bài toán người đưa hàng.

Trở lại