HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Integrating MIP formulations in interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh

Thời gian: 14h-16h ngày 02/10/2020.

Địa điểm: Phòng 606 Nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt nội dung: Bằng việc thực hành đối với bài toán người đưa hàng, báo cáo hướng dẫn quy trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic .NET để tích hợp việc cài đặt và giải số các mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp vào một chương trình máy tính với giao diện cho người sử dụng. Báo cáo cũng hướng dẫn quy trình sử dụng Microsoft Access để lưu trữ và truy xuất dữ liệu phục vụ giải số các mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp.

Trở lại

Công bố khoa học mới