HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Recovery robust school timetabling
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Phương (Đại học Sư phạm Hà Nội 2).

Thời gian: 14h-16h ngày 22/09/2020.

Địa điểm: Phòng 606, Nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt nội dung: Các trường phổ thông thường xây dựng và sử dụng một thời khóa biểu xuyên suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, trong thực tế dạy và học, vì nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, có thể có những thay đổi về dữ liệu và ràng buộc đầu vào, làm nảy sinh nhu cầu xây dựng một thời khóa biểu mới tương thích với những yêu cầu mới. Trong báo cáo này, chúng tôi nghiên cứu bài toán xây dựng một thời khóa biểu mới như vậy với ít thay đổi nhất so với thời khóa biểu hiện hành. Chúng tôi đề xuất một mô hình quy hoạch nguyên hỗn hợp cho bài toán này, và đánh giá tính hiệu quả của mô hình này qua một số ví dụ thực nghiệm.

Trở lại

Công bố khoa học mới