HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Introduction to knot theory (part 3)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Thời gian: 14h, thứ 5, 17/9/2020

Địa điểm: Phòng 507-508 nhà A6.

Tóm tắt: This is the third lecture of a Mini-course on knot theory and quantum invariant. The topic of this lecture is the introduction to braid group and knot invariant coming from braid group.

Trở lại

Công bố khoa học mới