HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Introduction to knot theory (part 3)
Báo cáo viên: Vũ Thế Khôi

Thời gian: 14h, thứ 5, 17/9/2020

Địa điểm: Phòng 507-508 nhà A6.

Tóm tắt: This is the third lecture of a Mini-course on knot theory and quantum invariant. The topic of this lecture is the introduction to braid group and knot invariant coming from braid group.

Trở lại