HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On Salem-Zygmund Central Limit Theorem
Báo cáo viên: Guillaume Poly (Rennes, France)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 23/07/2020

Địa điểm: P507 nhà A6 hoặc online qua link meet.google.com/odg-dijq-dhs

Tóm tắt: We shall revisit a celebrated result of Salem-Zygmund Theorem regarding the central limit Theorem for random trigonometric polynomials. We will provide a simple proof, some generalizations and we will discuss applications to roots of random trigonometric polynomials. Based on the preprint https://arxiv.org/pdf/1912.09928.pdf.

Trở lại

Công bố khoa học mới