HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The Dolbeault Theorem
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng (Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội)

Tóm tắt: The purpose of this talk is to prove the Dolbeault theorem which serves as a complex analog of de Rham's theorem. Its proofs are based on the so-called Cauchy integral representation theorem for smooth functions and Poincaré-Grothendieck lemma. Finally, we will deduce the vanishing theorem for certain cohomology groups.

Thời gian: 17h30, thứ năm, 16/07/2020.

Hình thức: Online trên Zoom. Link dưới đây

https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới