HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về một định nghĩa tổng quát của đạo hàm phân thứ Caputo I
Báo cáo viên: La Văn Thịnh ( Học viện Tài chính)

Thời gian: 9h-11h ngày 29/05/2020.

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học.

Tóm tắt: Chúng tôi giới thiệu một định nghĩa tổng quát của đạo hàm phân thứ Caputo được đề xuất bởi L. Li và J. Liu và một số ứng dụng của định nghĩa này trong nghiên cứu lý thuyết định tính nghiệm của các phương trình vi phân phân thứ. Báo cáo dựa trên nội dung của bài báo ``L. Li, J. Liu, A generalized definition of Caputo derivatives and its application to fractional ODEs. SIAM: Math. Anal. 2018. Vol. 50, Issue 3. 2867-2900.’’

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới