HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Giới thiệu C*-đại số III
Báo cáo viên: Hồ Minh Toàn

Thời gian: 14h, Thứ 3, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Địa điểm: Phòng 304, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ sở về lý thuyết phổ toán tử, định lý biểu diễn Gelfand.

Trở lại

Công bố khoa học mới