HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Assignability of dichotomy spectrum for discrete time-varying linear control systems
Báo cáo viên: Lê Viết Cường

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 26 tháng 05 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt:In this talk, we show that for discrete time-varying linear control systems uniform complete controllability implies arbitrary assignability of dichotomy spectrum of closed-loop systems.

Trở lại

Công bố khoa học mới