HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán đặt không chỉnh trong nghiên cứu dữ liệu lớn
Báo cáo viên: Đinh Nho Hào

Thời gian: 10h30, Thứ 6 ngày 28 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Phòng 301, Nhà  A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới