HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Các điểm cực biên của tập lồi trực giao (tiếp)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền
Thời gian: 11h, Thứ tư, ngày 19/2/2020
Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5
Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi thảo luận về các xây dựng điểm cực biên của tập lồi trực giao và dùng để đưa ra thuật toán tìm bao lồi trực giao liên thông của tập hữu hạn điểm trong mặt phẳng.
Tài liệu tham khảo:
  1. J. O' Rourke, Computational Geometry in C, Cambridge University Press, New York, 1998.
  2. Montuno, D. Y.; Fournier, A. Finding the x-y convex hull of a set of x-y polygons, Technical Report 148, University of Toronto (1982).
  3. Ottmann, T.; Soisalon-Soininen, E.; Wood, Derick . "On the definition and computation of rectilinear convex hulls", Information Sciences, 33 (3): 157–171 (1984).

Trở lại

Công bố khoa học mới