HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Reflection arrangemments
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 13 tháng 2 năm 2020

Địa điểm: Phòng 611 nhà A6

Tóm tắt: We give an introduction to a very interesting class of arrangements, coming from reflection groups

Trở lại

Công bố khoa học mới