HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về phương pháp tuần tự để xây dựng lưới tam giác Delaunay
Báo cáo viên: Trịnh Minh Đức

Thời gian: 14h, Thứ 6, ngày 31 tháng 1 năm 2020

Địa điểm: Phòng 212 Nhà A5

Tóm tắt: Bàn về phương pháp tuần tự để xây dựng lưới tam giac Delaunay.

Trở lại

Công bố khoa học mới