HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Perfectoid spaces and Purity for the Brauer group
Speaker: Kęstutis Česnavičius (Université Paris-Sud)
Time: 9h, Thursday, 26/12/2019
Venue: Seminar room 302, Building A5, Institute of Mathematics Hanoi.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới