HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Free arrangements via logarithmic differential forms and lattice homology (p.2)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Thời gian: 9h, thứ 5 ngày 26 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Phòng 605, Nhà A6, Viện Toán học

Trở lại